• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

medlemsnytta

Låg medelålder bland Civilekonomernas medlemmar

Benny Johanssons bild
tors, 2013-01-10 12:01 av Benny Johansson
Civilekonomerna har unga medlemmar. Det viktiga är inte åldern i sig utan att verksamheten reflekterar medlemmarnas behov. Och behoven växlar under arbetslivet.

Det finns en bild av att de fackliga organisationerna i huvudsak har medlemmar, som är äldre. Nu är ju det inget fel i sig, att bli gammal. Underförstått ligger i den här bilden att de fackliga organisationerna saknar förmåga att förnya sig och därmed inte attraherar de unga.

Och visst är det också så att vissa förbunds medlemskårer är ganska ålderstigna, samtidigt är ju också medelåldern hög inom många yrken. Dessa saker bör jämföras parallellt.

För Civilekonomerna är bilden att vi har unga medlemmar. Och eftersom ekonomutbildningarna expanderat på senare år, bör det också vara så. Inte mindre än 36% av medlemmarna är under 30 år och 48% är mellan 31 och 50 år. Följaktligen är 16% över 51 år. Sen får var och en göra sin egen bedömning av när man är gammal...

Medlemmarnas ålder är inte viktig i sig. Men det är viktigt att Civilekonomernas verksamhet speglar var i arbetslivet medlemmarna befinner sig. Ekonomer gör i många fall snabb karriär och eftersom vi har många unga medlemmar är dessa ofta i den mest karriärintensiva perioden i sitt liv. Då är det viktigt med god medlemsservice, snabb respons kring löner och anställningsvillkor, förbereda studenterna för inträdet på arbetsmarknaden samt ha ett kvalitativt utbud av tjänster som underlättar medlemmarnas karriär - för att ta några exempel. Duktiga ombudsmän hjälper till när det blir ett hack i karriären, eller den ska länkas in på ett annat spår.

I de yngre åren är också frågor kring familj, arbete och karriär stora och viktiga. Strax över 50% av Civilekonomernas medlemmar är kvinnor. Som Civilekonombloggen berättade igår är vårt tema för 2013 "En jämställd karriär". Frågor rörande föräldraledighet är viktiga och förbundets seminarier som handlar om livspussel, balans i livet, well-ness och liknande frågor är oerhört välbesökta.

Saco:s livslöneundersökningar visar precis detta att civilekonomer tillhör de grupper där akademisk utbildning lönar sig jämfört med att ta arbete direkt efter gymnasiet. För att citera rapporten:

"Den högsta avkastningen finns i några relativt stora akademikergrupper som civilingenjörer, civilekonomer, jurister och läkare. I dessa grupper ligger den uppmätta avkastningen i intervallet 1214 procent jämfört med att börja jobba direkt efter avslutat gymnasium."

Åldersstrukturen blir därmed en av faktorerna som gör att vi kan bygga en verksamhet som är relevant för yngre medlemmar. Att Civilekonomerna ökar medlemsmässigt och att vi har en ung struktur är också att se som tecken på att det finns ett behov av oss och en attraktion att bli medlem. Det blir då också glädjande att medlemmarna uttrycker stor nöjdhet med våra jourer (se gårdagens blogg).

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer.

I detta svinde världslopp

Benny Johanssons bild
mån, 2012-12-17 09:22 av Benny Johansson
När redan Gustaf I (Vasa) tyckte att tiden rusade iväg alldeles för fort känner man sig inte så originell som tycker så idag. Men takten kan ju inte ha ökat ända sedan dess? Det förtar inte att år 2012 känns som om det bara rusat förbi. Mycket har uträttats och många bra saker har skett i det upplevda snabba förloppet.

När 2012 gick in hade vi på Civilekonomerna några viktiga saker framför oss. Förbundet skulle fira sitt 75-årsjubileum, en ny förhandlingschef skulle tillsättas, processen att hitta en ny förbundsdirektör påbörjas och helst avslutas, vi ville nå till 40 000 medlemmar och verksamheten skulle ske på en hög nivå. Dessutom behövde vi finna nya lokaler för kansliet.

Det är glädjande att se att allt detta har vi kunnat nå under året. När förhandlingschefen Claes Oldin gick i pension hade Mikael Andersson gått parallellt en tid och vi har fått en smärtfri generationsväxling. Förbundsstyrelsen har haft tempo i arbetet med att hitta min efterträdare och Jens Jacobsson börjar den 1 mars 2013. Vi går parallellt till sista maj. Under hösten nådde vi 40 000 medlemmar och kunde också teckna avtal på nya ändamålsenliga lokaler alldeles i närheten av dagens. Kansliet flyttar i juni.

Verksamheten har haft en stor omfattning och vårt 75-årsjubileum har föranlett extra insatser. En tidningsbilaga där temat var civilekonomens bidrag till samhällsnyttan publicerades tidigt, vi har haft en särskild föreläsningsserie för medlemmar som tillika är chefer och har producerat nyttiga filmer som finns på hemsidan. För att nämna några saker. Av omsorg om medlemmarnas pengar var vår styrelse tidigt noga med att jubileet skulle ske på detta vis - mer medlemsnytta - och inga festligheter på medlemmarnas bekostnad.

Höstens varselvåg har resulterat i fler kontakter med vår medlemsjour och antalet kontakter i år verkar landa på ungefär samma nivå som förra året.

Vid vår årliga mätning bland medlemmarna om nöjdheten med förbundets jourer fick vi återigen högst betyg hittills när man lägger ihop "nöjd" och "mycket nöjd". Det är verkligen glädjande och ett gott kvitto på att kansliets anställda har goda kunskaper och hög servicevilja.

Karriärmagasinet Civilekonomen utvecklas ständigt och har under året blivit fördjupad och mer omfattande. Det är mycket läsvärde mellan omslagen.

Den här betraktelsen blir bara ett hastigt svep över några viktiga händelser. Samtidigt har det varit avtalsrörelser, förberedelser för nya sådana, seminarier och nätverk har bedrivits på ett stort antal orter i landet och vår karriärverksamhet ger många medlemmar perspektiv på arbetslivet och karriären. Inte minst vår mentorsverksamhet är värd reklam med kvalificerade mentorer som delar frikostigt av sin erfarenhet. Studerandeverksamheten utvecklas och antalet studerandemedlemmar är imponerande högt.

Så med allt som sker får jag kanske ödmjukt ansluta mig till Gustafs åsikt att det är ett svinde världslopp och att det nästan är svårt att komma ihåg allt som sker under ett år i det vi upplever som ett ständigt stegrat tempo.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år!

Nätverk - till nytta och nöje

Benny Johanssons bild
tis, 2012-10-09 08:32 av Benny Johansson
Civilekonomernas medlemmar deltar ofta i nätverk, som kansliet hjälper till att starta. Att få kontakter och utbyta erfarenheter är den gemensamma nämnaren för dessa. Nya jobb, nya affärer, nya vänner och nya erfarenheter är några av de plusvärden som medlemmar får genom nätverken.

Nina Forssblad på Civilekonomernas kansli har som en uppgift att starta och stötta nätverk som bildas i vår regi. Jag fick en pratstund med Nina mellan hennes otaliga resor för att hålla seminarier, bilda nätverk mm, som är hennes arbetsuppgifter.

Varför har Civilekonomerna nätverk?

 

För att underlätta för medlemmarna att komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter. Många är nya i en profession eller nya på en ort och behöver andra att diskutera med och då kan förbundet hjälpa till med att se till att de här mötena mellan medlemmar sker.  En del vill träffa personer som arbetar i samma bransch eller i samma befattning som de själva för att hjälpa varandra i diskussioner kring olika teman.  Chefer har behov av att höra hur andra chefer förhåller sig i olika situationer och hur andra utvecklar sin verksamhet.

 

 

Vad finns det för nätverk? Var i landet finns de?

Det finns olika typer av nätverksgrupper. Utanför storstäderna är nätverken ofta allmänna, det vill säga att medlemmarna arbetar inom olika verksamheter och har olika befattningar, till exempel Nätverket i Uppsala eller Nätverket i Jönköping. Den gemensamma faktorn är att de är civilekonomer och medlemmar i förbundet. I de större städerna finns det underlag för mer specialinriktade nätverk, till exempel professionsnätverk, som nätverk för marknadsförare, för ekonomichefer, för controllers, för redovisare, för medlemmar som arbetar inom HR/Personal. osv.

 

Det finns också nätverk enbart för kvinnor, både förbundets egna och ett 25-tal som Civilekonomerna har gemensamma med Sveriges Ingenjörer.

 

Sedan finns det också nätverk för chefer. Flera av dem är gemensamma med Jusek och Sveriges Ingenjörer.

 

Hur startas de – kan jag som medlem ta initiativ själv?

 

Absolut. De flesta nätverk startas för att medlemmar efterfrågar dem. Förbundet hjälper till att starta nätverken genom att ordna en lokal och skicka ut en inbjudan till alla medlemmar på en ort eller i en region eller inom en profession.  Det är också någon från förbundet med på nätverksstarten för att fungera som moderator och ge tips på vad andra nätverksgrupper tycker fungerar när det gäller hur ofta gruppen träffas eller hur man kan lägga upp verksamheten. Efter den första träffen tar nätverksgruppen ansvar för sin verksamhet men fortsätter att ha kontakt med förbundet.

 

 Hur många nätverk har tillkommit på medlemsinitiativ?

Under åren mellan 70 och 80.  Men alla nätverk överlever inte och då kan förbundet hjälpa till att starta om.

  

Är det mycket administration för nätverken?

Inom nätverken brukar man turas om att ta ansvar för träffarna. De flesta nätverksgrupper träffas 5-7 gånger om året och många grupper planerar in datum och ansvariga för ett år framåt. Utöver det är det inte så mycket praktisk administration. Någon i nätverket har oftast hand om att uppdatera kontaktuppgifter. Vissa nätverksgrupper har Facebook- eller LinkedIngrupper och då är det någon i nätverket som är administratör för den gruppen. Annars är nätverkets överlevnad beroende av att alla engagerar sig och prioriterar att komma på träffar. Det ska vara roligt att nätverka och inte bli ytterligare en stressfaktor i livet.

  

Vad tycker deltagarna att de får ut?

Det är väldigt många olika saker. Jag nämner några: En del vill ha nya kontakter med personer som förstår vad de talar om. En del är både ensamma ekonomer på sin arbetsplats, och dessutom den enda/ende akademikern. Andra söker kunskap om olika arbetsgivare. En vanlig form för nätverkets träffar är att man ses på varandras arbetsplatser där det är möjligt. Då får man en presentation av verksamheten och i många fall en möjlighet att titta på lokaler osv.  Man får också mycket kunskap om vad som händer på olika arbetsplatser.

Ett klassiskt intresse är information och tips när det gäller lediga jobb eller uppdrag Är man nyinflyttad på en ort gör nätverkat att det blir lättare att komma i kontakt med andra. Nya kunskaper är ett annat skäl. Inom varje nätverksgrupp finns en enorm kompetens och många nätverk har träffar där varje medlem föreläser/berättar om något som han/hon är specialist på eller specialintresserad av. Nätverket blir kompetensutveckling.

 Många säger att de tycker är spännande och lärorikt att träffa yrkesutövare som finns i de sektorer av arbetsmarknaden där de inte själva arbetar.

 

I nätverken händer det att man blir nära vänner med andra nätverksmedlemmar och har kontakt även om inte nätverket överlever.

 

Oväntad ambition

Ibland händer också det lite oväntade när nätverken bildas. En rätt spännande stämning blev det i rummet vid en nätverksstart, då en medlem vid den inledande korta presentationen sa: Jag vill vara med i nätverket för jag vill hitta en partner.  Det framgick tydligt att det inte var en affärspartner som avsågs. Det gjorde alla som skulle presentera sig efter den här personen lite stressade, för vad säger man som kan ses som likvärdigt med ”hitta en partner”.

Hur det sedan gick med den medlemmens ambitioner håller sedan Nina noga för sig själv!

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.

 

 

 

 

Intensiv och viktig höst

Benny Johanssons bild
tors, 2012-08-30 13:49 av Benny Johansson
Sommaren är över. En del säger att de inte ens upplevt den. Arbetssverige har börjat rulla på som vanligt. För oss på Civilekonomerna ser vi fram mot en intensiv och viktig höst när det gäller verksamheten.

Höstarna är av någon anledning alltid extra sprängfyllda med verksamhet. I denna blogg ska jag skriva om något av allt vi har framför oss.

Mässor

Två viktiga mässor deltar Civilekonomerna i. Den ena är Career Days på Globen 7 - 8 september. Där finns möjlighet att träffa företag som vill rekrytera civilekonomer. Nästa mässa är redan 19 - 20 september när Civilekonomerna deltar i Ekonomimässan i Kista. Där kommer det att vara fokus på kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Vi ser framför oss en diskussion kring kompetensutveckling under hösten. Den handlar om finansiering - individens,  företagens och statens roll för denna. Akademiker betalar själva för sin grundläggande universitets-/högskoleutbildning. I ett föränderligt arbetsliv finns det krafter som anser att kompetensutveckling därför i första hand ska komma andra grupper till del. Akademikerna har ju redan en utbildning, anser de. Det behövs därför andra röster som hävdar att akademiker också behöver kompetensutveckling för att behålla sin anställningsbarhet.

Civilekonomerna har ett bra erbjudande till medlemmarna när det gäller karriärservice. Verksamheten pågår kontinuerligt under hösten. Förbundets mentorer träffas redan imorgon för en årlig konferens med aktuella frågor och gemensamma diskussioner.

Avtalsrörelser

På grund av det osäkra ekonomiska läget har de senaste avtalen som slutits i den privata sektorn på central nivå varit ett-åriga. Inom stat och kommun har vi tillsvidareavtal. Avtalen är viktiga för att de skapar ramarna för lönebildningen på den lokala nivån. Civilekonomerna är anhängare av den princip som varit gällande under senare år, nämligen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn genom sina förhandlingar definierar det löneutrymme som kan tas ut utan att landets konkurrenskraft undermineras - det s.k. märket.

Detta är långt ifrån självklart. Vi har sett på senare tid hur framför allt LO-förbunden har en väldig spännvidd i sina åsikter. Det finns också starka krav från olika grupper som anser sig vara felavlönade. Allt måste lösas inom ramen för "märket". Frestelserna är stora på många håll att verbalt ansluta sig till tanken, men i praktiken arbeta för att den sätts ur spel.

Avtalsrörelsen 2012 är i sitt slutskede och samtidigt börjar förberedelserna för avtalsrörelsen 2013. På grund av situationen med de ett-åriga avtalen blir förhandlandet nästan kontinuerligt. Detta är mindre bra ur flera aspekter. Det blir lätt så att viktiga frågor skjuts framåt. Eftersom förhandlingar sker branschvis men ändå ska hålla sig inom märket ser avtalen i slutändan förvillande lika ut. Även om många branschfrågor naturligtvis diskuteras under förhandlingarna. I längden kan man undra om det är rätt att använda resurserna på detta vis. Det är frågeställningar som nu kommer att vägas in i höstens utvärderingar.

Civilekonomerna får också många frågor från medlemmarna om rimlig lön för olika arbetsuppgifter och har, tack vare att medlemmarna är duktiga på att fylla i den årliga löneenkäten, ett bra material för att kunna svara på sådana frågor. 

Professionsfrågor

Civilekonomerna arbetar också med olika rapporter. Vi räknar med att kunna presentera en spännande sådan senare i höst. En intressant debatt i utbildningsfrågor är just nu i sista planeringsfasen. Civilekonomernas nätverk och olika grupper arbetar vidare. Vår utredning om Lön efter utbildning och kompetens arbetar vi vidare med för att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Civilekonomerna 75 år

För 75 år sedan bildades Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer, som blev en föregångare till det som idag är Civilekonomerna. Jubileumsåret har inneburit en del extra aktiviteter, bl.a. har en särskild seminarieserie för medlemmar som är chefer pågått under våren. Även nu under hösten sker en del aktiviteter och v. 37 kommer en lansering att äga rum.

Nu blev detta långt, men är ändå bara ett urval av allt som sker. Jag kommer säkerligen att återkomma till olika delar av detta vad det lider.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.