• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

medlemsnöjdhet

Låg medelålder bland Civilekonomernas medlemmar

Benny Johanssons bild
tors, 2013-01-10 12:01 av Benny Johansson
Civilekonomerna har unga medlemmar. Det viktiga är inte åldern i sig utan att verksamheten reflekterar medlemmarnas behov. Och behoven växlar under arbetslivet.

Det finns en bild av att de fackliga organisationerna i huvudsak har medlemmar, som är äldre. Nu är ju det inget fel i sig, att bli gammal. Underförstått ligger i den här bilden att de fackliga organisationerna saknar förmåga att förnya sig och därmed inte attraherar de unga.

Och visst är det också så att vissa förbunds medlemskårer är ganska ålderstigna, samtidigt är ju också medelåldern hög inom många yrken. Dessa saker bör jämföras parallellt.

För Civilekonomerna är bilden att vi har unga medlemmar. Och eftersom ekonomutbildningarna expanderat på senare år, bör det också vara så. Inte mindre än 36% av medlemmarna är under 30 år och 48% är mellan 31 och 50 år. Följaktligen är 16% över 51 år. Sen får var och en göra sin egen bedömning av när man är gammal...

Medlemmarnas ålder är inte viktig i sig. Men det är viktigt att Civilekonomernas verksamhet speglar var i arbetslivet medlemmarna befinner sig. Ekonomer gör i många fall snabb karriär och eftersom vi har många unga medlemmar är dessa ofta i den mest karriärintensiva perioden i sitt liv. Då är det viktigt med god medlemsservice, snabb respons kring löner och anställningsvillkor, förbereda studenterna för inträdet på arbetsmarknaden samt ha ett kvalitativt utbud av tjänster som underlättar medlemmarnas karriär - för att ta några exempel. Duktiga ombudsmän hjälper till när det blir ett hack i karriären, eller den ska länkas in på ett annat spår.

I de yngre åren är också frågor kring familj, arbete och karriär stora och viktiga. Strax över 50% av Civilekonomernas medlemmar är kvinnor. Som Civilekonombloggen berättade igår är vårt tema för 2013 "En jämställd karriär". Frågor rörande föräldraledighet är viktiga och förbundets seminarier som handlar om livspussel, balans i livet, well-ness och liknande frågor är oerhört välbesökta.

Saco:s livslöneundersökningar visar precis detta att civilekonomer tillhör de grupper där akademisk utbildning lönar sig jämfört med att ta arbete direkt efter gymnasiet. För att citera rapporten:

"Den högsta avkastningen finns i några relativt stora akademikergrupper som civilingenjörer, civilekonomer, jurister och läkare. I dessa grupper ligger den uppmätta avkastningen i intervallet 1214 procent jämfört med att börja jobba direkt efter avslutat gymnasium."

Åldersstrukturen blir därmed en av faktorerna som gör att vi kan bygga en verksamhet som är relevant för yngre medlemmar. Att Civilekonomerna ökar medlemsmässigt och att vi har en ung struktur är också att se som tecken på att det finns ett behov av oss och en attraktion att bli medlem. Det blir då också glädjande att medlemmarna uttrycker stor nöjdhet med våra jourer (se gårdagens blogg).

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer.

En jämställd karriär är vårt tema för 2013

Benny Johanssons bild
ons, 2013-01-09 09:33 av Benny Johansson
Civilekonombloggen ger idag några inblickar i Civilekonomernas verksamhet det kommande året.

Arbetsåret 2013 har precis lämnat startblocket. Det är alltid spännande att möta ett nytt år. Allt är dock  inte nytt i verksamheten. Civilekonomernas starka fokus på den individuella medlemsservicen kommer att fortsätta. Medlemmarna har återigen gett oss ett väldigt gott betyg (all-time high) för servicen i våra jourer. Det värmer och det sporrar!

Jämställdhetsfrågor är viktiga för Civilekonomerna. Vi har gjort undersökningar om osakliga löneskillnader, som underlag för opinionsbildning och olika aktiviteter. Analysen av fjolårets lönestatistik (som pågår) visar att männen återigen drar ifrån redan när det gäller ingångslöner. Det kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt. Föräldraledighet är en annan viktig fråga som vi uppmärksammat och kommer att uppmärksamma. Frågorna kring karriärens villkor är så betydelsefulla att förbundsstyrelsen beslutat att det övergripande temat för verksamheten 2013 ska vara: En jämställd karriär.

Utbildningsfrågor är förstås ständigt i fokus. God kvalitet i utbildningen är en hörnstolpe för ekonomernas hela renommé på arbetsmarknaden. Arbetet för en hög kvalitet gynnar därför alla. Inte minst alla de organisationer där ekonomer verkar. I mars kommer vi att arrangera en debatt som fokuserar på grundskolans och gymnasiets roll. Med bristande resurser till den högre utbildningen är det viktigt att studenterna har goda kunskaper med sig in på universitet och högskolor. Hur det ser ut med det och hur det påverkar ekonomutbildningarna ska vi diskutera en eftermiddag.

arbetsmarknaden är det oroligt. Vi såg många varsel i slutet av 2012 och även civilekonomer är berörda. Även om arbetslösheten bland ekonomer är förhållandevis låg såg vi att fler och fler behövde använda förbundets inkomstförsäkring. För december månad var siffrorna låga. Det är bra. Om det är ett trendbrott eller ett tillfälligt hack i kurvan återstår att se. Förra året inleddes med ett osedvanligt högt tal för nya i inkomstförsäkringen. I den här situationen skall det också föras centrala förhandlingar om löner och villkor. Först ut är industrin, som sedan följs av övriga sektorer. Det kommer att ta våra krafter i anspråk framöver.

I november har Civilekonomerna fullmäktige. Det är förbundets högsta beslutande organ, som fattar beslut om verksamheten, såväl genomförd (som ska diskuteras och godkännas) och kommande. Avgifter ska fastställas, styrelse ska väljas etc. November verkar långt borta, men förberedelsarbetet har redan startat. Det blir en viktig fråga för styrelsen under året.

På det mer jordnära planet har vi en flytt av förbundskansliet på agendan. Förbundet växer och våra lokaler är inte längre ändamålsenliga. Den konkreta planeringen startar nu (alldeles om en stund) och i juni finns vi på plats i nya lokaler. De nya lokalerna ligger inte långt ifrån det nuvarande kontoret, så det invanda resmönstret för förtroendemän, medlemmar, besökare och anställda påverkas inte.

Den 1 mars börjar också min efterträdare, Jens Jacobsson. De senaste och närmaste dagarna ägnar jag bl.a. åt att göra introduktionsprogram och en struktur för allt det som ska lämnas över vad gäller förbundsarbetet.

Önskemålet framför allt just nu är naturligtvis att konjunkturen skall vända och att medlemmarna kan fortsätta att, med Civilekonomernas stöd och service, göra goda karriärer på jämställda villkor.

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer

I detta svinde världslopp

Benny Johanssons bild
mån, 2012-12-17 09:22 av Benny Johansson
När redan Gustaf I (Vasa) tyckte att tiden rusade iväg alldeles för fort känner man sig inte så originell som tycker så idag. Men takten kan ju inte ha ökat ända sedan dess? Det förtar inte att år 2012 känns som om det bara rusat förbi. Mycket har uträttats och många bra saker har skett i det upplevda snabba förloppet.

När 2012 gick in hade vi på Civilekonomerna några viktiga saker framför oss. Förbundet skulle fira sitt 75-årsjubileum, en ny förhandlingschef skulle tillsättas, processen att hitta en ny förbundsdirektör påbörjas och helst avslutas, vi ville nå till 40 000 medlemmar och verksamheten skulle ske på en hög nivå. Dessutom behövde vi finna nya lokaler för kansliet.

Det är glädjande att se att allt detta har vi kunnat nå under året. När förhandlingschefen Claes Oldin gick i pension hade Mikael Andersson gått parallellt en tid och vi har fått en smärtfri generationsväxling. Förbundsstyrelsen har haft tempo i arbetet med att hitta min efterträdare och Jens Jacobsson börjar den 1 mars 2013. Vi går parallellt till sista maj. Under hösten nådde vi 40 000 medlemmar och kunde också teckna avtal på nya ändamålsenliga lokaler alldeles i närheten av dagens. Kansliet flyttar i juni.

Verksamheten har haft en stor omfattning och vårt 75-årsjubileum har föranlett extra insatser. En tidningsbilaga där temat var civilekonomens bidrag till samhällsnyttan publicerades tidigt, vi har haft en särskild föreläsningsserie för medlemmar som tillika är chefer och har producerat nyttiga filmer som finns på hemsidan. För att nämna några saker. Av omsorg om medlemmarnas pengar var vår styrelse tidigt noga med att jubileet skulle ske på detta vis - mer medlemsnytta - och inga festligheter på medlemmarnas bekostnad.

Höstens varselvåg har resulterat i fler kontakter med vår medlemsjour och antalet kontakter i år verkar landa på ungefär samma nivå som förra året.

Vid vår årliga mätning bland medlemmarna om nöjdheten med förbundets jourer fick vi återigen högst betyg hittills när man lägger ihop "nöjd" och "mycket nöjd". Det är verkligen glädjande och ett gott kvitto på att kansliets anställda har goda kunskaper och hög servicevilja.

Karriärmagasinet Civilekonomen utvecklas ständigt och har under året blivit fördjupad och mer omfattande. Det är mycket läsvärde mellan omslagen.

Den här betraktelsen blir bara ett hastigt svep över några viktiga händelser. Samtidigt har det varit avtalsrörelser, förberedelser för nya sådana, seminarier och nätverk har bedrivits på ett stort antal orter i landet och vår karriärverksamhet ger många medlemmar perspektiv på arbetslivet och karriären. Inte minst vår mentorsverksamhet är värd reklam med kvalificerade mentorer som delar frikostigt av sin erfarenhet. Studerandeverksamheten utvecklas och antalet studerandemedlemmar är imponerande högt.

Så med allt som sker får jag kanske ödmjukt ansluta mig till Gustafs åsikt att det är ett svinde världslopp och att det nästan är svårt att komma ihåg allt som sker under ett år i det vi upplever som ett ständigt stegrat tempo.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år!

Nöjda medlemmar triggar till nya insatser

Benny Johanssons bild
tors, 2011-12-08 11:46 av Benny Johansson
Inom Civilekonomerna har vi i tio års tid årligen frågat de medlemmar som varit i kontakt med våra jourer vad de anser om servicenivån vid dessa kontakter.

Under dessa tio år har resultatet av våra mätningar årligen givit ett all-time high när vi räknar samman kategorierna "mycket bra" och "bra". Även årets siffra är all-time high - 86 procent. Ungefär 10 procent säger att kvaliteten är varken bra eller dålig och knappt 4 procent är missnöjda.

Såvitt vi vet finns det få jämförelsesiffror från andra förbund. Men själva tycker vi att siffrorna är bra.

En av våra uppgifter som intresseorganisation och fackförbund är naturligtvis att medlemmarna ska vara nöjda med service och tjänster. Vi strävar lika naturligt efter ännu bättre nöjdhetssiffror.

Man kanske inte tänker på att även fackliga organisationer ägnar sig åt kaizen. En av de saker vi gör är att granska alla öppna svar i vår mätning kring nöjdhet. De sammanställs under olika rubriker och ger oss möjlighet att förändra när vi ser att vissa saker fungerar mindre bra än vad vi tänkt oss. Medlemmarnas feed-back utvecklar och förbättrar därför hela tiden verksamheten.

Så gör säkert fler fackliga organisationer. Men det är så populärt i den allmänna debatten att enbart tillvita de fackliga organisationerna negativa epitet och omdömen. Men vi är ambitiösa tjänsteföretag som vill ha nöjda medlemmar och ständigt vill förbättra och utveckla verksamheten.