• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

löneförhandlingar

Seminarier rustar för lönesamtal

Benny Johanssons bild
mån, 2013-02-04 12:19 av Benny Johansson
Civilekonomernas medlemmar är ofta på arbetsplatser med s.k. processavtal. För att de ska fungera på avsett sätt är det bra att vara rustad med kunskaper och fakta. Lise Iderström, ombudsman på Civilekonomerna, håller som bäst på att förbereda dessa och Civilekonombloggen ställer några nyfikna frågor.

Nyfikenheten har bubblat inom mig ett tag. Hur går det med förberedelserna för årets löneseminarier? Jag går in till Lise Iderström, som idogt arbetar med förberedelserna. Hon tittar upp lite frånvarande, djupt absorberad av excell-listor och halvfärdiga power-points.

Första frågan blir vad Civilekonomerna vill åstadkomma med de årliga löneseminarierna?  Lise svarar att "ju bättre våra medlemmar förstår hur Akademikerförbundens processavtal ska fungera i praktiken, desto större möjligheter har de att själva påverka sin egen löneutveckling. Dessutom kan de bidra till att lönerevisionsprocessen i sig flyter bättre och förhoppningsvis får vi på så vis en god spiral".

Sen frågar jag om vad som händer under ett löneseminarium. Jo, svarar Lise, det går till så att en eller ett par ombudsmän från förbundet berättar om hur processen ska gå till vid lönerevisioner, från utvecklingssamtal tills den nya lönen är satt. Vi berättar lite om avtalsrörelsen i stort, om löneläget för civilekonomer och ger lite tips på vad man bör tänka på inför lönesamtalet.

Kan du ge exempel på några vanliga frågor från medlemmarna? Det är enkelt, säger Lise. Ofta vill våra medlemmar veta hur man ska göra när arbetsgivaren presenterar ”potten”, eller stupstocken som det egentligen handlar om för våra medlemmars del, som ett tak för individen snarare än ett golv för kollektivet. Här kan vi ge dem en del argument.

Den som blir mer nyfiken kan, som medlem, själv delta i ett löneseminarium. I år, berättar Lise, 

kommer de att hållas i Malmö, Stockholm, Göteborg, Luleå, Sundsvall och Jönköping. Exakt tid och plats är ännu inte helt bestämt, men vi kommer att förlägga dem strax innan eller efter sportlovet på respektive ort.

 

En jämställd karriär är vårt tema för 2013

Benny Johanssons bild
ons, 2013-01-09 09:33 av Benny Johansson
Civilekonombloggen ger idag några inblickar i Civilekonomernas verksamhet det kommande året.

Arbetsåret 2013 har precis lämnat startblocket. Det är alltid spännande att möta ett nytt år. Allt är dock  inte nytt i verksamheten. Civilekonomernas starka fokus på den individuella medlemsservicen kommer att fortsätta. Medlemmarna har återigen gett oss ett väldigt gott betyg (all-time high) för servicen i våra jourer. Det värmer och det sporrar!

Jämställdhetsfrågor är viktiga för Civilekonomerna. Vi har gjort undersökningar om osakliga löneskillnader, som underlag för opinionsbildning och olika aktiviteter. Analysen av fjolårets lönestatistik (som pågår) visar att männen återigen drar ifrån redan när det gäller ingångslöner. Det kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt. Föräldraledighet är en annan viktig fråga som vi uppmärksammat och kommer att uppmärksamma. Frågorna kring karriärens villkor är så betydelsefulla att förbundsstyrelsen beslutat att det övergripande temat för verksamheten 2013 ska vara: En jämställd karriär.

Utbildningsfrågor är förstås ständigt i fokus. God kvalitet i utbildningen är en hörnstolpe för ekonomernas hela renommé på arbetsmarknaden. Arbetet för en hög kvalitet gynnar därför alla. Inte minst alla de organisationer där ekonomer verkar. I mars kommer vi att arrangera en debatt som fokuserar på grundskolans och gymnasiets roll. Med bristande resurser till den högre utbildningen är det viktigt att studenterna har goda kunskaper med sig in på universitet och högskolor. Hur det ser ut med det och hur det påverkar ekonomutbildningarna ska vi diskutera en eftermiddag.

arbetsmarknaden är det oroligt. Vi såg många varsel i slutet av 2012 och även civilekonomer är berörda. Även om arbetslösheten bland ekonomer är förhållandevis låg såg vi att fler och fler behövde använda förbundets inkomstförsäkring. För december månad var siffrorna låga. Det är bra. Om det är ett trendbrott eller ett tillfälligt hack i kurvan återstår att se. Förra året inleddes med ett osedvanligt högt tal för nya i inkomstförsäkringen. I den här situationen skall det också föras centrala förhandlingar om löner och villkor. Först ut är industrin, som sedan följs av övriga sektorer. Det kommer att ta våra krafter i anspråk framöver.

I november har Civilekonomerna fullmäktige. Det är förbundets högsta beslutande organ, som fattar beslut om verksamheten, såväl genomförd (som ska diskuteras och godkännas) och kommande. Avgifter ska fastställas, styrelse ska väljas etc. November verkar långt borta, men förberedelsarbetet har redan startat. Det blir en viktig fråga för styrelsen under året.

På det mer jordnära planet har vi en flytt av förbundskansliet på agendan. Förbundet växer och våra lokaler är inte längre ändamålsenliga. Den konkreta planeringen startar nu (alldeles om en stund) och i juni finns vi på plats i nya lokaler. De nya lokalerna ligger inte långt ifrån det nuvarande kontoret, så det invanda resmönstret för förtroendemän, medlemmar, besökare och anställda påverkas inte.

Den 1 mars börjar också min efterträdare, Jens Jacobsson. De senaste och närmaste dagarna ägnar jag bl.a. åt att göra introduktionsprogram och en struktur för allt det som ska lämnas över vad gäller förbundsarbetet.

Önskemålet framför allt just nu är naturligtvis att konjunkturen skall vända och att medlemmarna kan fortsätta att, med Civilekonomernas stöd och service, göra goda karriärer på jämställda villkor.

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer

Illavarslande varsel

Benny Johanssons bild
fre, 2012-11-09 12:25 av Benny Johansson
Att konjunkturen bromsar in är bedömarna ense om. Men data de bygger på är inte dagsfärska. I nuläget med dagliga larmrapporter är det därför lätt att se svart. Det är också lätt att stapla dystopier på varann. En ordentlig genomgång av de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen gjordes häromdagen.

Medlingsinstitutet ordnar årligen en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Det är en bra genomgång för oss i förhandlarbranschen där olika experter medverkar. I år var det Olle Djerf (OD) från Industrins Ekonomiska Råd (IER);  Göran Hjelm (GH) från Konjunkturinstitutet (KI) och Barbro Wickman-Parak (BWP) från Riksbanken. Många paranteser blev det där att hålla reda på.

Den samstämmiga bilden är att det sker en inbromsning i svensk ekonomi. Analyserna grundar sig på data till och med september, och den senaste tidens många varsel ger en relief rätt in på skinnet kring detta och skapar också osäkerhet om prognosernas tal om inbromsning är för optimistiska och att vi istället står inför ett brant fall.  Det kan då vara bra att få veta att till och med september omfattar varslen en halv procent av alla tills vidare-anställda, men läget är då sämre för visstidsanställda, konsulter och inhyrd personal. Företagens planer på nyanställningar ligger i närheten av genomsnittet för tiden 2001 till 2012. Förhoppningen är förstås att, liksom under den senaste nedgången, många ska välja att behålla sin kvalificerade personal för att snabbt kunna hänga på när konjunkturen vänder.

Det menar samtliga dessa tre att den gör i slutet av 2013 och fortsatt under 2014. Det kommer dock att dröja längre innan arbetslösheten sjunker, menar KI.

Riksbanken har en viktig roll och BWP pekade på att det nu råder ett visst lugn på finansmarknaderna. Att företagen skjuter på sina investeringar beror inte på räntan, utan den allmänna osäkerheten om utvecklingen. Ännu är hushållen relativt optimistiska och konsumerar ganska bra. Inflationen är låg, men stigande. BWP var tydlig med att prognosen över reporäntans utveckling inte är ett löfte från Riksbankens sida utan just en prognos.

Förvirrande kan det också vara att ta del av tidningsartiklar. I dagens DI finns såväl rubriken Svart september i industrin som Orderingången ökar. Orderingången ökade i september, jämfört med augusti, men har minskat fem procent på årsbasis. Industrins produktion minskade från augusti till september. Årstakten ligger även där på en minskning om fem procent.

Inbromsningen påskyndas av eurokrisen, menar KI. Exportindustrin tappar lönsamhet och marknadsandelar. Särskilt blir detta tydligt när nu Tyskland tvärbromsar, återigen enligt DI.

Världsekonomin ökar med tre procent 2012 tror IER, men säger att nedåtriskerna dominerar. Successivt under året har ju också alla prognoser skrivits ner. Konjunkturavmattningen har synkroniserats genom att både OECD och BRIC-länderna nu bromsar samtidigt. USA är hoppet där det har funnits positiva signaler. Samtidigt har man där en stor finanspolitisk risk.

På lång sikt menar IER att investeringar, utbildning och företagsklimat är centrala faktorer för ökad tillväxt.

Detta har handlat mycket om industrin, men påverkar förstås också andra delar av samhället. Inte minst tjänstesektorn, som är intimt förbunden med industrins utveckling.

I allt detta startar nu löneförhandlingar för 2013. Det är industrin som är först ut och som sedvanligt skall sätta det s.k. märket. Det blir en grannlaga och svår uppgift att nu skilja på fakta, prognoser och farhågor. Det är lätt att stapla dystopier på varann som BWP sa på Medlingsinstutets mycket välbesökta konferens. Kanske speglade det stora deltagarantalet också genuin osäkerhet och önskan om att fylla på med så mycket kunskap och analyser som möjligt.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.