• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

lön efter utbildning och kompetens

Oförklarade löneskillnader ökar inom flera branscher

Benny Johanssons bild
fre, 2012-06-29 14:21 av Benny Johansson
Civilekonomerna har återigen undersökt förhållandet mellan kvinnors och mäns löner. Resultatet redovisas i en ny rapport, som också belyser effekten av föräldraledighet. Grundmaterialet är Civilekonomernas löneenkät till medlemmarna.

Civilekonomernas uppfattning är att kvinnor och män ska dela inflytande och ansvar inom alla områden, i alla yrken och befattningar, samt få lika lön för lika eller likvärdiga arbeten. Vi ser därför allvarligt på de oförklarade löneskillnader som kommer fram i vår undersökning Lön efter utbildning och kompetens. Vi kommer  självfallet att fortsätta att syna och ifrågasätta rekryterings- och lönesättningsprocesser som ger upphov till fortatt lönediskriminering. Dialogen med olika arbetsgivarorganisationer kommer också den att fortsätta. Undersökningsresultatet är också ett viktigt redskap för medlemmarna själva i sina löneförhandlingar.

Vår undersökning visar att en anledning till löneskillnader mellan män och kvinnor är att män i högre utsträckning finns representerade på de högsta befattningarna och kvinnorna i lägre befattningar. Skillnader i ålder och det förhållandet att kvinnor i större utsträckning arbetar i branscher och arbetsområden där genomsnittslönerna är lägre är förklaringar till löneskillnaderna. Särskilt allvarligt ser vi på det faktum att det inom vissa avtalsområden finns stora löneskillnader inom olika befattningar.

De oförklarade löneskillnaderna har inom flera avtalsområden, till skillnad från fallet på sektorsnivå, ökat under tidsperioden 2005-2011. Det är både oförståeligt och oacceptabelt. De oförklarade löneskillnaderna har bl.a. ökat inom avtalsområdena Sveriges verkstadsindustrier, Svensk Handel och Telecom. Inom IT har inga större förändringar skett mellan åren, de oförklarade löneskillnaderna var år 2011 kvar på samma nivå som åren 2005

och 2008. Inom Industri och kemi, stat, kommuner och landsting hade de oförklarade löneskillnaderna minskat mellan åren 2005-2011.

Inom avtalsområdena Svensk Handel och Sveriges verkstadsindustrier var effekterna av befattning och erfarenhet större än i övriga avtal. Inom dessa avtalsområden var dels andelen kvinnor på högre chefspositioner lägre än i övriga avtal och branscher. Dessutom var kvinnornas medelålder lägre än männens medelålder både i jämförelse med männen i samma bransch och totalt sett. Stora skillnader på 10-14 procent i medianlöner mellan kvinnor och män inom befattningar kan konstateras inom dessa avtal både för

Även inom avtalsområdet bank kan vi konstatera ökande oförklarade löneskillnader. Inom bankbranschen var medelåldern relativt jämn mellan könen. Likaså var befattningsskillnaderna relativt små. År 2011 hade kvinnorna 45 procent av chefsbefattningarna inom branschen.

Det finns mycket information att hämta i Civilekonomernas senaste rapport. Tyvärr finns det mycket arbete att utföra för att uppnå det självklara: Lika lön för lika eller likvärdiga arbeten! Några branscher har en hemläxa att göra!

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer, inklusive revisorer, i 75 år.

chefsbefattningar och för projektledarbefattning/handläggarbefattning.

Avtal inom IT öppnar för fler avtal med Almega

Benny Johanssons bild
ons, 2012-05-09 16:15 av Benny Johansson
Ett nytt löneavtal har tecknats nu på eftermiddagen mellan Almega IT och Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för akademikerförbunden. Avtalet följer industrinormen.

Det nya löneavtalet inom IT-området är ett processlöneavtal med en stupstock på 2,6%. Det kompetensutvecklingsprojekt som överenskoms 2010 har ersatts med att 0,2% tillförs löneutrymmet för 2012. Lönerevisionsdatum är den 1 april 2012.

Nivån ansluter väl till den överenskommelse som parterna inom industrin tidigare kommit överens om. Civilekonomerna delar helt synen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara löneledande. Löneledande betyder i sammanhanget att det avtalet definierar vilka lönehöjningar som behövs och kan tas ut utan att landets konkurrenskraft äventyras.

Det finns en stor samsyn mellan Almega och oss om vikten av lönesamtal och en individuell och differentierad lönesättning. Eftersom vi tyvärr kunnat konstatera att många företag inte följt parternas intentioner var det viktigt för oss med en s.k. stupstock i avtalet. Det innebär att parterna - om de är oense - inte kan gå under den nivån. Är parterna lokalt överens om att företagets ekonomi inte tål den höjningen kan den bli lägre än avtalets 2,6%.

Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda. Trots att det länge rådde åsiktsskillnad om de 0,2%:en har avtalet kommit till utan medling eller andra insatser. Det är ett gott betyg åt alla inblandade parter. Vi uppskattar att det gick att hitta denna lösning inom IT-området, eftersom andra områden kunnat komma överens om en hantering av de 0,2%:en.

IT-området är ett viktigt område inom Almega. I och med att detta avtal nu slutits kan vi förvänta oss att fler avtal sluts inom kort och med influenser från IT-avtalet.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.

Löne- och befattningsskillnader ännu inte utraderade

Benny Johanssons bild
tis, 2011-03-08 09:15 av Benny Johansson
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Det faktum att kvinnor i början av karriären återfinns i lägre befattningar i högre grad än män kan också försvåra möjligheterna till VD-jobb och styrelseplatser.

Inom Civilekonomerna har vi arbetat med att kartlägga och förändra oförklarliga löneskillnader mellan män och k vinnor. Två rapporter har visat att löneskillnaderna minskat något mellan 2005 coh 2008. Störst är de oförklarliga löneskillnaderna inom bank och handel. Inom staten har oförklarliga löneskillnader varit lägst i båda undersökningarna och de har dessutom minskat.

Det man slås av av hur trögt arbetet går. Ingen av dem vi träffar säger att de vill att det ska finnas oförklarade löneskillnader. Tvärtom - det arbetas målmedvetet på många håll att åstadkomma förbättringar. Likväl rör hon sig inte - skulle man kunna parafrasera ett känt uttalande.

Hoppfullt är då att Saco igår lanserade en rapport, som visar att kvinnor tjänar på lönesamtal. Lönesamtalsmodellen kallas det när lönerna sätts i en dialog mellan chef och medarbetare. För medlemmar i Akademikerförbund (t.ex. Civilekonomerna) är den vanlig numer. Det har funnits farhågor att modellen skulle missgynna kvinnor och därför är Saco:s rapport oerhört välkommen.

En omständighet som det talas mindre om är det faktum att redan tre år efter examen är det stor skillnad i mäns och kvinnors karriär. Detta kallas förklarliga löneskillnader eftersom lön analyseras bl. a.  efter befattning. Men det är lika oförklarligt att 30 procent av kvinnorna har handläggar- eller assistenttjänster mot 16 procent av männen. Chefer eller tillhör företagsledningen gör 23 procent av männen mot 15 procent av kvinnorna. Det saknas naturligtvis all grund för tron att saklighet skulle leda till den här typen av skillnader. Här finns kanske också en delförklaring till att det är färre kvinnor på VD-nivå och i bolagsstyrelser. Om detta måste vi tala!

Det ska naturligtvis vara självklart att män och kvinnor har lika inflytande och ansvar i alla typer av befattningar och lika lön för lika eller likvärdiga arbeten.