• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

kompetensutveckling

Kompetens - en fråga i tiden

Benny Johanssons bild
fre, 2012-10-26 15:57 av Benny Johansson
Det rör på sig när det gäller kompetensutveckling. Sverige ska klara den internationella konkurrensen med ökad kompetens. Vem ska stå för utvecklingen av den befintliga arbetskraften? Hittills verkar många arbetsgivare mer inriktade på att avveckla än att utveckla sin personal.

Synen på arbetskraften ändras över decennierna. På 40-talet drev SAF, LO och andra en kampanj mot hoppjerkor. Det var lätt att anställa och säga upp personal, men det fanns gott om jobb så även arbetskraften var mycket rörlig.

När kunskapsinnehållet ökade även i arbetarnas värld fanns intresse att knyta dem fastare till arbetsplatsen. Man slapp på så sätt onödiga upplärningskostnader. Att anställa sågs som en investering, som skulle betala sig. Det blev mer positivt att vara trotjänare.

Idag har pendeln svängt igen. Omvärlden är naturligtvis också mer föränderlig, vilket skapar krav på anpassning och flexibilitet. Samtidigt kan det upplevas lite märkligt att den tid som präglas av en debatt om brist på arbetskraft och svårigheten att få tag på rätt kompetens samtidigt kännetecknas av att många arbetsgivare mest pratar om att de vill att det ska vara lättare att göra sig av med personal. Fler och fler företag använder personal från bemanningsföretag.

Om man ser kompetensutveckling som en kostnad och anser att den är för hög kan ju alternativet vara att byta personer. Ser man att det finns ett värde i att medarbetarna kan företagets kultur, kunder, struktur mm är kompetensutveckling en viktig del för en god kompetensförsörjning. Samtidigt mår naturligtvis alla parter bra av en rimlig rörlighet på arbetsmarknaden.

Som tur är ser många det så. Det förs just nuförhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK om omställning och turordningsregler. Kompetensutveckling är ett viktigt inslag i de förhandlingarna.

Eftersom kompetensutveckling ofta är något man inte hinner i goda tider och inte anser sig ha råd med i dåliga är det bra med fokus på frågan. Utveckling gynnar både individ och företaget vederbörande arbetar på och bör också rimligen kunna medverka till att minska inlåsningseffekter.

Den kompetensutveckling som arbetsgivaren betalar för är av naturen den som anses vara bra för företaget. Vill individen utveckla sig utanför de ramarna blir det svårt - det kan vara kostsamt och det är inte självklart att man kan ta/få ledigt från arbetet om det skulle krävas. Kompetenskonton kan vara ett bra sätt att underlätta finansieringen av kompetensutveckling. Konstruktionen av dessa är viktig eftersom erfarenheterna av att bygga upp stora fondsystem inte är enbart positiva.

Kompetensutveckling behöver alla även den sområkar ha en akademisk utbildning i bagaget. Civilekonomerna betonar individens eget ansvar för sin kompetensutveckling, och anser det självklart att arbetsgivare satsar på återkommande kompetensutveckling.

Insatser av kompetensutveckling på ett företag bör växa fram i de utvecklings- och lönesamtal som ska föras årligen. Det kan också vara en bra idé att redan i anställningssituationen prata om kompetensutveckling och om möjligt försöka reglera den i sitt avtal.

Det är viktigt att inte bygga upp omfattande system och administrativa strukturer. Kompetensutveckling är ingen rättvisefråga som ska fördelas lika mellan de anställda. Det är verksamhetens behov som ska vara styrande för den företagsfinansierade kompetensutvecklingen.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.

Intensiv och viktig höst

Benny Johanssons bild
tors, 2012-08-30 13:49 av Benny Johansson
Sommaren är över. En del säger att de inte ens upplevt den. Arbetssverige har börjat rulla på som vanligt. För oss på Civilekonomerna ser vi fram mot en intensiv och viktig höst när det gäller verksamheten.

Höstarna är av någon anledning alltid extra sprängfyllda med verksamhet. I denna blogg ska jag skriva om något av allt vi har framför oss.

Mässor

Två viktiga mässor deltar Civilekonomerna i. Den ena är Career Days på Globen 7 - 8 september. Där finns möjlighet att träffa företag som vill rekrytera civilekonomer. Nästa mässa är redan 19 - 20 september när Civilekonomerna deltar i Ekonomimässan i Kista. Där kommer det att vara fokus på kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Vi ser framför oss en diskussion kring kompetensutveckling under hösten. Den handlar om finansiering - individens,  företagens och statens roll för denna. Akademiker betalar själva för sin grundläggande universitets-/högskoleutbildning. I ett föränderligt arbetsliv finns det krafter som anser att kompetensutveckling därför i första hand ska komma andra grupper till del. Akademikerna har ju redan en utbildning, anser de. Det behövs därför andra röster som hävdar att akademiker också behöver kompetensutveckling för att behålla sin anställningsbarhet.

Civilekonomerna har ett bra erbjudande till medlemmarna när det gäller karriärservice. Verksamheten pågår kontinuerligt under hösten. Förbundets mentorer träffas redan imorgon för en årlig konferens med aktuella frågor och gemensamma diskussioner.

Avtalsrörelser

På grund av det osäkra ekonomiska läget har de senaste avtalen som slutits i den privata sektorn på central nivå varit ett-åriga. Inom stat och kommun har vi tillsvidareavtal. Avtalen är viktiga för att de skapar ramarna för lönebildningen på den lokala nivån. Civilekonomerna är anhängare av den princip som varit gällande under senare år, nämligen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn genom sina förhandlingar definierar det löneutrymme som kan tas ut utan att landets konkurrenskraft undermineras - det s.k. märket.

Detta är långt ifrån självklart. Vi har sett på senare tid hur framför allt LO-förbunden har en väldig spännvidd i sina åsikter. Det finns också starka krav från olika grupper som anser sig vara felavlönade. Allt måste lösas inom ramen för "märket". Frestelserna är stora på många håll att verbalt ansluta sig till tanken, men i praktiken arbeta för att den sätts ur spel.

Avtalsrörelsen 2012 är i sitt slutskede och samtidigt börjar förberedelserna för avtalsrörelsen 2013. På grund av situationen med de ett-åriga avtalen blir förhandlandet nästan kontinuerligt. Detta är mindre bra ur flera aspekter. Det blir lätt så att viktiga frågor skjuts framåt. Eftersom förhandlingar sker branschvis men ändå ska hålla sig inom märket ser avtalen i slutändan förvillande lika ut. Även om många branschfrågor naturligtvis diskuteras under förhandlingarna. I längden kan man undra om det är rätt att använda resurserna på detta vis. Det är frågeställningar som nu kommer att vägas in i höstens utvärderingar.

Civilekonomerna får också många frågor från medlemmarna om rimlig lön för olika arbetsuppgifter och har, tack vare att medlemmarna är duktiga på att fylla i den årliga löneenkäten, ett bra material för att kunna svara på sådana frågor. 

Professionsfrågor

Civilekonomerna arbetar också med olika rapporter. Vi räknar med att kunna presentera en spännande sådan senare i höst. En intressant debatt i utbildningsfrågor är just nu i sista planeringsfasen. Civilekonomernas nätverk och olika grupper arbetar vidare. Vår utredning om Lön efter utbildning och kompetens arbetar vi vidare med för att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Civilekonomerna 75 år

För 75 år sedan bildades Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer, som blev en föregångare till det som idag är Civilekonomerna. Jubileumsåret har inneburit en del extra aktiviteter, bl.a. har en särskild seminarieserie för medlemmar som är chefer pågått under våren. Även nu under hösten sker en del aktiviteter och v. 37 kommer en lansering att äga rum.

Nu blev detta långt, men är ändå bara ett urval av allt som sker. Jag kommer säkerligen att återkomma till olika delar av detta vad det lider.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-17 18:06 av Benny Johansson
Individen är både subjekt och objekt i Civilekonomernas nya värdegrund och vision. Värderingarna utgår från civilekonomers betydelse för en positiv samhällsutveckling; arbetets värde som grund för välstånd och personlig utveckling samt en positiv inställning till ekonomisk tillväxt och internationalisering.

Civilekonomernas betoning av individen märks i visionen Civilekonomer utvecklar företag och samhälle, som säger att varje individ anses ha goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. Ett rikt arbetsliv präglas av engagemang, stimulans, stolthet och individens tillfredsställelse med sitt arbete. Det ger möjlighet till utveckling och karriär med bibehållen balans i livet. Att goda anställningsförhållanden, trygghet och bra ekonomisk ersättning ingår är en självklarhet. Ett rikt arbetsliv är jämställt och fritt från diskriminering, slår visionen fast.

En bra utbildning är grunden för det rika arbetslivet. Civilekonomernas mångåriga arbete för en utbildning av hög kvalitet ska inte mattas av. Utbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle.

Ett rikt arbetsliv främjar karriären, menar Civilekonomerna. En civilekonom tar ansvar för sin professionella utveckling och Civilekonomerna är en självklar resurs för att individen ska lyckas. Vi ser ett värde av Akademikerföreningar på arbetsplatserna och vill att arbetsgivare betraktar erfarenhet av fackligt arbete som en värdefull merit vid rekrytering och utveckling.

Individens utveckling skapar ett rikt arbetsliv. Civilekonomer har utvecklande arbetsuppgifter och arbetsgivare satsar på återkommande kompetensutveckling. Chefer ska ha möjlighet att utvecklas både i chefsrollen och som specialist.

Kompensationssystemet bidrar till att skapa ett rikt arbetsliv. Lönen, som ska vara individuell och differentierad, är den viktigaste delen av belöningssystemet.

Men den nya visionen bekräftar vi Civilekonomernas tilltro till individen, men visar också att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas. En modern ansats!