• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

civilekonomer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-17 18:06 av Benny Johansson
Individen är både subjekt och objekt i Civilekonomernas nya värdegrund och vision. Värderingarna utgår från civilekonomers betydelse för en positiv samhällsutveckling; arbetets värde som grund för välstånd och personlig utveckling samt en positiv inställning till ekonomisk tillväxt och internationalisering.

Civilekonomernas betoning av individen märks i visionen Civilekonomer utvecklar företag och samhälle, som säger att varje individ anses ha goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. Ett rikt arbetsliv präglas av engagemang, stimulans, stolthet och individens tillfredsställelse med sitt arbete. Det ger möjlighet till utveckling och karriär med bibehållen balans i livet. Att goda anställningsförhållanden, trygghet och bra ekonomisk ersättning ingår är en självklarhet. Ett rikt arbetsliv är jämställt och fritt från diskriminering, slår visionen fast.

En bra utbildning är grunden för det rika arbetslivet. Civilekonomernas mångåriga arbete för en utbildning av hög kvalitet ska inte mattas av. Utbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle.

Ett rikt arbetsliv främjar karriären, menar Civilekonomerna. En civilekonom tar ansvar för sin professionella utveckling och Civilekonomerna är en självklar resurs för att individen ska lyckas. Vi ser ett värde av Akademikerföreningar på arbetsplatserna och vill att arbetsgivare betraktar erfarenhet av fackligt arbete som en värdefull merit vid rekrytering och utveckling.

Individens utveckling skapar ett rikt arbetsliv. Civilekonomer har utvecklande arbetsuppgifter och arbetsgivare satsar på återkommande kompetensutveckling. Chefer ska ha möjlighet att utvecklas både i chefsrollen och som specialist.

Kompensationssystemet bidrar till att skapa ett rikt arbetsliv. Lönen, som ska vara individuell och differentierad, är den viktigaste delen av belöningssystemet.

Men den nya visionen bekräftar vi Civilekonomernas tilltro till individen, men visar också att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas. En modern ansats!

Civilekonom - en titel för alla?

Benny Johanssons bild
tors, 2011-09-01 15:35 av Benny Johansson
Många undrar kring titeln civilekonom och vilka som får lov att bli medlemmar i Civilekonomerna. Civilekonombloggen förklarar.

När det gäller titelfrågan är det så att själva titeln inte är skyddad. Enligt gällande praxis kan den som uppfyller kraven för att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna också kalla sig civilekonom.

För att bli medlem i Civilekonomerna krävs lägst en kandidatexamen på 180 hp. Den ska innehålla 120 hp i företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Minst 90 av poängen måste vara i ett av ämnena. En kandidatuppsats ska också ha författats. Examen ska innehålla minst 30 hp i andra ekonomiska ämnen såsom statistik, handelsrätt, informatik, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, juridik samt slutligen minst 30 hp i valfria ämnen.  Det har ingen betydelse vid vilket lärosäte examen har avlagts.

Detta skapar, som alla ser, en flexibilitet i att forma sin egen utbildning efter intresse och arbetsmarknad. Och för civilekonomer finns bra kompetens att tillgå när man blir medlem i Civilekonomerna.

En annan sak är den civilekonomexamen som infördes 2007. Det är en särskild utbildningslinje som universitet och högskolor kan söka tillstånd att få ge, och som de får om de uppfyller uppställda kvalitetskrav. Går man igenom den kan man förstås kalla sig civilekonom. Men - det omvända gäller ej. Man kan inte säga att man har en civilekonomexamen om man inte läst den utbildningslinjen.

Akademiska studier ska leda till högre livslön

Benny Johanssons bild
tors, 2011-06-09 13:32 av Benny Johansson
Saco har presenterat en noggrann undersökning om akademikers livslöner ur individens investeringsperspektiv. Av 36 undersökta utbildningsinriktningar har 12 en negativ avkastning och två har nollavkastning. Fem ger en avkastning över 10 procent. Dit hör civilekonomutbildningarna, som därmed blir en lönsam investering för individen.

Individuell framgång och ett rikt arbetsliv. Det är två viktiga begrepp som Civilekonomerna har som mål för medlemmarnas arbetsliv. Jämfört med många andra svenska utbildningsinriktningar är det då glädjande att en ekonomutbildning är en lönsam investering. Investeringen räknas i relation till att ha börjat arbeta direkt efter gymnasiet.

Merparten av de utbildningar som leder till dålig livslöneutveckling återfinns inom kvinnodominerade yrken framför allt inom kommuner och landsting. Att det är så kommer säkert inte som en överraskning. Rapporten Lönsamma studier som släpps nu kommer naturligtvis att åberopas under den kommande avtalsrörelsen - inte minst av lärarna som agerar för strukturella lönehöjningar. Ett bättre stöd är svårt att få i det arbetet.

Att vissa utbildningsinriktingar leder till en positiv avkastning får inte uppfattas som avvikande eller konstigt. Det normala ska vara att med längre studier och arbetsuppgifter med mer komplicerat innehåll och stort ansvar följer en högre lön. Att vissa grupper får en sämre utveckling får aldrig bli en ursäkt att bromsa det självklara - akademiska studier ska vara en lönsam investering för individen.

Lönar det sig att bli chef?

Benny Johanssons bild
tis, 2011-04-19 11:05 av Benny Johansson
Chefslöner beror på flera olika faktorer. Olika branscher betalar olika. Utbildningsbakgrund är viktig. Omsättning eller antal anställda kan vara styrande. Om det lönar sig är in the eye of the beholder.

Civilekonomernas lönestatistik kastar en del ljus över vad våra medlemmar, som är chefer, tjänar. Företagsledare har en medianlön på 71 800 kronor per månad. Eller hade 2010. Det är långtifrån alla företagsledare som tillhör den grupp som näringslivssidorna skriver om.

Civilekonomer som är mellanchefer hade 2010 en medianlön på 55 ooo kronor per månad. För de som är födda 1981 eller senare låg medianlönen på nära 35 000 kronor per månad. Redan tre år efter examen, visar våra undersökningar, är 20 procent av civilekonomerna chefer.

Det finns med andra ord en stor efterfrågan på unga civilekonomer till chefsjobb. Den efterfrågan kan komma att öka. Ett stort antal pensionsavgångar väntas de närmaste åren. I hittills gjorda undersökningar har 80-talisterna ställt sig skeptiska till att bli chefer. Sammantaget kan detta leda till en press uppåt på lönenivåerna.

I tveksamheten ligger att med lönen följer inslag som 80-talisterna inte jublar över: Mycket övertidsarbete, för att sammanfatta.

Många företag satsar nu på trainee-program för att locka lovande förmågor till företagen. Det finns anledning att inte bara fundera över vilka löner som ska sättas utan också hur en bra arbetsmiljö ska formas för att företagen ska upplevas som attraktiva.

Arbetslöshet bland civilekonomer

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-03 10:23 av Benny Johansson
Detta inlägg är en fördjupning av innehållet i förbundsledaren i Civilekonomen nr 1/2011.

Arbetslösheten bland civilekonomer har under 2010 sjunkit med15 procent - från 2,23 procent till 1,85. Det mått vi har är antal ersättningstagare i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa. I absoluta tal var 459 personer arbetslösa i december 2010 mot  542 ett år tidigare.

 

Det gör att arbetslösheten bland civilekonomer var 1,85 procent i december. Till detta kommer ett okänt antal civilekonomer som inte är med i a-kassan, annan a-kassa eller ännu inte hunnit kvalificera sig för att få ersättning. Hur många dessa är vet man inte, men sammantaget kan ändå arbetslösheten för gruppen civilekonomer bedömas som låg i relation till befolkningen i övrigt.

 

Arbetslöshet är alltid en risksituation för den enskilde och en stressfaktor. Det kommer alltid att vara viss arbetslöshet när personer under en period är i rörelse från ett arbete till ett annat. Det som bekymrar oss är att, trots den efterfrågan som börjat uppstå på arbetskraft igen, arbetslösheten bland civilekonomer inte sjunkit mer än vad den har gjort. Utvecklingen så här långt på det nya året ser positiv ut, så förhoppningen är att siffrorna ska sjunka ytterligare.

 

Vill du kommentera artikeln - klicka på rubriken!