• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Akademikerförbunden

Möjlighet till dubbelanslutning upphör

Benny Johanssons bild
mån, 2013-03-18 17:25 av Benny Johansson
I många år har Akademikerförbundens medlemmar inom industrins område kunnat vara medlemmar både i sitt förbund och i Unionen (tidigare i SIF) till priset av en avgift. Skälen för denna särlösning har med tiden tunnats ut. Nu upplever Akademikerförbunden att nackdelarna för medlemmarna överväger.

Det förs en diskussion där begreppen "Facket tycker...", "Facket säger..." eller "Facket gör..." är vanliga. Men - det finns inte ett fack med gemensam ideologi och gemensamma åsikter, även om det naturligtvis finns många gemensamma nämnare.

Akademikerförbunden finns för att tillvarata akademikers intressen. Vi konstaterar att vi har olika syn jämfört med Unionen på betydelsen av akademikers kompetens, karriärutveckling och lön. Civilekonomerna och akademikerförbunden lyfter fram den enskildes egen förmåga att föra sina löneförhandlingar, -/samtal och de avtal vi förhandlar fram beskriver hur en process ska gå till. Till medlemmens stöd har vi den bästa lönestatistiken för akademiker; vi har seminarier i hur man för lönesamtal, vi har material på hemsidan och vi har en individuell service som kan ge fakta och goda råd. [Civilekonomernas jourer får väldigt goda betyg när vi frågar medlemmarna om upplevd service]. Den som får låga eller inga lyft ska ha tydliga anvisningar om vilka brister som finns i vederbörandes sätt att fullfölja sina arbetsuppgifter och därmed en anvisning om hur hen kan komma igen i kommande förhandlingar.

För att kunna driva denna linje på företagen är det viktigt att det är tydligt vilka som är medlemmar i Civilekonomerna och andra Akademikerförbund. Ju fler som väljer vår väg ju lättare är det att åstadkomma en lönepolitik som ligger i tiden.

Synen på kompetensutveckling skiljer sig också. Vi menar att även de som har en akademisk grundutbildning behöver och ska genomgå kompetensutveckling och att individen också har ett ansvar för sin egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling ska styras av verksamhetens behov och individens förutsättningar - oavsett om man har en akademisk grundexamen eller inte. Kompetensutveckling ska inte förhandlas utifrån något slags rättvisetänkande.

Det är elva Akademikerförbund som idag har sänt en gemensam uppsägningsskrivelse till Unionen. Möjligheten att vara medlem både i ett Akademikerförbund och i Unionen upphör den 1 juli 2013.

Den gemensamma insatsen från Akademikerförbundens sida visar att det finns en tydlig gemensam uppfattning från Akademikerförbundens sida om behovet av att lyfta akademikernas kunskaper och villkor. Nu är det medlemmarna som ska välja var de känner att de har sina sympatier. Medlemskap i en facklig organisation handlar inte bara om att jämföra medlemsförmåner - det handlar om vilka värderingar som i långa loppet ger bäst resultat för - i det här fallet - akademiker.

Civilekonomerna - förbundet för civilekonomer och ekonomer.

Blir det konflikt i banksektorn?

Benny Johanssons bild
fre, 2011-03-04 16:27 av Benny Johansson
Lite oupptäckt av löpsedelsredaktörerna pågår just nu intensiva kollektivavtalsförhandlingar inom det finansiella området. Det är Finansförbundet (inom TCO) som förhandlar med motparten BAO (Bankarbetsgivarna). Det går dock så trögt att Finansförbundet har varslat om konflikt för att ge mer skjuts i förhandlingarna. Om inget nytt avtal sluts innan måndag kl 16 tar Finansförbundet ut sina medlemmar i övertids- och nyanställningsblockad. Vid en sådan konflikt berörs dock inte Saco-förbundens medlemmar.

Vad är det då som kärvar?

 

Det är främst dessa tre frågor förhandlingarna nu rör:

 • Nivån på löneökningar inom banksektorn.
 • Rätten att förlägga arbetstid, där arbetsgivarna vill ha större rätt att förlägga arbetstiden till kvällar och helger.
 • Förbudet mot lönesänkning enligt kollektivavtalet som idag hindrar arbetsgivaren att sänka lönen om man omplaceras till en mindre kvalificerad tjänst.

 Det lite lustiga i sammanhanget är att två av dessa stridsfrågor är helt oladdade för oss inom Saco-förbunden. För våra medlemmar gäller nämligen ett eget kollektivavtal som löper parallellt med Finansförbundets avtal (det avtalet gäller till 2011-12-31) och som på många sätt, enligt vårt och BAO:s sätt att se, är modernare och friare både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.

 

Akademikernas avtal kallas processavtal. Det innebär att lönen sätts individuellt i en nära dialog mellan chef och medarbetare och utan några i förväg angivna löneökningssiffror. Vi utvärderar kontinuerligt hur medlemmarna uppfattar löneprocessen.

 

Enligt Saco-förbundens kollektivavtal kan också arbetstiden förläggas betydligt friare, förutsatt att detta också är något man tar hänsyn till då man sätter lön för tjänsten. Att jobba mycket på kvällar och helger ska helt enkelt ge en högre månadslön är det tänkt. Vi har, till största del, goda erfarenheter av ett sådant ”sifferlöst” avtal inom banksektorn.

 

Så hur blir det då? Blir det konflikt på måndag?

Hela den gångna veckan har parterna träffat medlare. Så sker även nu i helgen, för att om möjligt få till stånd ett nytt avtal. Skulle det trots allt misslyckas så sätts stridsåtgärder in från kl 16. I första skedet gäller då övertids- och nyanställningsblockad för Finansförbundets medlemmar.

 

Akademikerförbundens medlemmar är dock inte berörda av en konflikt inom banksektorn då vi har ett giltigt kollektivavtal som är i kraft. Våra medlemmar kommer således att iaktta strikt neutralitet. Det innebär att de fullföljer sina ordinarie arbetsuppgifter. De tar inte över konfliktande kollegors arbetsuppgifter, eller ändra sina arbetstider av sådana skäl.

Förhandlingarna inom handels- och tjänstesektorn i ett kritiskt skede.

Gästs bild
tors, 2010-04-22 14:46 av Gäst
Den senaste veckan har det pågått intensiva förhandlingar inom t ex handeln, telekombranschen och tjänsteföretagen. Medlarbud väntas också imorgon inom Almega Tjänsteföretagens område och gissningsvis väntar en lång helg av förhandlingar på en rad områden för att hinna i mål innan de gamla avtalen löper ut den sista april.

Jag åt idag som vanligt lunch med några kollegor, däribland Civilekonomernas förhandlingschef Claes Oldin. Helt naturligt kom vi då att prata om den (fortfarande) pågående avtalsrörelsen. Han gav då en liten inblick om läget i de  förhandlingar han själv nu sitter i för Akademikerförbundens räkning, nämligen de pågående förhandlingarna för akademiker och tjänstemän inom handelssektorn. På detta område  förhandlar man nämligen mycket intensivt under denna vecka. Vid 14-tiden idag skulle parterna, efter tidigare ajournering av förhandlingarna,  återsamlas för en lägesrapport ifrån arbetsgivarparten,  Svensk Handel. 

Dagens lunchsamtal kom mycket att handla om vilka svårigheter det trots allt finns att få till ett avtal  för varje bransch,  trots att det redan finns ett antal andra centrala  avtal tecknade och trots att ett "märke" för löneökningarna satts  som accepterats av parterna. Det handlar ju om betydligt mer än bara löneökningsnivåerna och varje branschområde är unikt med sina specifika frågor och förutsättningar. Detta måste också återspeglas i det centrala kollektivavtalet för branschen. Inom handelns område finns , som bekant,  även redan  avtal   slutna med LO-förbundet Handels.  Trots detta finns det många frågor som ännu är olösta mellan parterna som nu förhandlar inom handelsområdet för akademikerna och tjänstemännens del.

Arbetsgivarna inom handeln (och inom  flera andra  områden inom tjänstesektorn) vill exempelvis helst teckna ett "sifferlöst avtal" med akademikerna. Man hänvisar till det  hittills enda tecknade avtalet inom tjänstesektorn för akademiker, avtalet för IT-sektorn, som inte innehåller några centralt angivna löneökningssiffror och menar att detta borde tjäna som riktmärke för andra akademikeravtal inom handels- och tjänstesektorn.

Här är det viktigt att slå fast att IT-avtalet inte utgör en regel utan ett undantag! Vår avsikt är INTE att generellt ta bort löneökningssiffrorna ur de centrala kollektivavtalen.  Att vi gjort ett undantag inom IT-området beror på att man där partsgemensamt arbetat fram en mycket omfattande modell för den lokala lönebildningen och för hur den kan kvalitetssäkras i olika steg. Med denna modell är vi villiga att pröva ett avtal utan centralt angivna löneökningssiffror. Men det innebär alltså inte att vi accepterat detta för något annat nytt och oprövat område!

Exempel på andra frågor som det återstår att finna lösningar på i branschförhandlingarna inom handels- och tjänstesektorn  just nu är:

 • lönerevisionsdatum
 • antalet månader med föräldralön samt själva avtalskonstruktionen kring föräldralönen
 • frågan om inhyrning via bemanningsföretag. Ska man tillämpa samma lösningar som för LO-förbunden eller ska en särskild ordning gälla för akademiker och tjänstemän?
 • regler om övertidsarbete och övertidsersättning. När ska man ha rätt att avtala bort övertids-ersättningen?
 • regler för tidsbegränsade anställningar
 • regler om kompetensutveckling och finansiering av denna

 

 Min gissning är att parterna kommer att hitta lösningar på dessa frågor. Det är inte helt osannolikt att lösningarna också kommer att se lite olika ut från bransch till bransch. Jag hoppas alltså att snart komma med goda nyheter om nytecknade akademikeravtal inom handels- och tjänstesektorn!